Actividades extraescolares


O prazo de inscrición para as actividades extraescolares para o curso académico 2023/2024 está pechado.

Para facer consultas máis polo miúdo podes dirixirte á persoa que organiza a actividade. Para consultas de cuestións xerais envíanos un correo a anpa.lopez.ferreiro@gmail.com.

Importante

Calquera conduta contraria ás normas de convivencia do CEIP de Prácticas López Ferreiro que se produza durante o desenvolvemento de calquera das actividades extraescolares será comunicada pola persoa responsable da actividade á presidencia da ANPA (como entidade organizadora) e á dirección do centro educativo, e aplicaranse as medidas correctoras segundo o establecido no Plan de convivencia do CEIP de Prácticas López Ferreiro, e máis especificamente de acordo ao recollido no NOF (Normas de Organización e funcionamento) do devandito centro. Do mesmo xeito, calquera desperfecto que nos sexa comunicado pola persoa responsable da actividade, deberá ser restituído pola familia responsable da ou do menor que ocasionara o dano.

Información das actividades extraescolares

Descrición
Aulas de introdución a música e ao baile tradicional galego, cun formato lúdico e ameno. Traballando sempre a través do xogo, búscase fomentar o desenvolvemento corporal e a psicomotricidade, a coordinación, o ritmo e a improvisación. Todo iso, atravesado por principios de igualdade e de desenvolvemento grupal, proomovendo as habilidades sociais, a empatía, a colaboración, a solidariedade, a resolución de conflitos e o crecemento social das crianzas. Aprenderanse as diferentes partes do baile tradicional e os seus elementos básicos, sempre acompañado de moita música.
Organiza
Claudia Fidalgo (musicaebailetradicionalgalego@gmail.com).
Horario
Grupo de infantil: venres de 16 a 17 horas.
Grupo de primaria: venres de 17 a 18 horas.
LugarAula de psicomotricidade (con entrada polo patio de columnas). 
PrezoO custo é de 20 € ao mes. O pagamento será trimestral (60 € en cada trimestre).
Número de participantes por grupoMínimo de 6 participantes e máximo de 12 participantes.
Descrición
As escolas de baloncesto do Obradoiro son unha grande oportunidade de aprender a  xogar ao baloncesto, con diversión e ilusión. Os alicerces da canteria son o seu carácter social,  o fomento da inclusión e a formación integral tanto física como psicolóxica.
https://www.obradoirocab.com/info/informacion-cantera/1770/ Organiza
Club Obradoiro CAB
Camilo Riveiro
cantera@obradoirocab.com
637313709 
Horario
Grupo de 1º e 2º de primaria: martes e xoves de 17 a 18.30 horas.
Grupo dee 6º de primaria: martes e xoves de 17 a 18.30 horas.
Se houbera un número mínimo de 20 inscricións nalgún dos grupos de idade, abriráse un novo horario, desdobrando de 16-17 e de 17-18 horas.
Grupo de 1º e 2º de primaria: martes e xoves de 17 a 18 horas.
Grupo de 3º e 6º de primaria: martes e xoves de 17 a 18 horas.

LugarPavillón Lorenzo de la Torre. As crianzas que quedan no comedor baixan desde a escola ata o pavillón acompañadas polos/as monitores/as da actividade.
PrezoO custo é de 20 € ao mes. É preciso mercar o equipamento do club (35 €).
Número de participantes por grupoMínimo de 10 participantes en total e máximo de 30 participantes por franxa horaria.
Descrición
Traballan diferentes disciplinas coma a danza  moderna, a técnica clásica ou o estilo urbano. Pódese participar no Certame Intercentros organizado en colaboración co Concello de Santiago de Compostela.
Organiza
Beatriz Viñal
678 893 264
Horario
Grupo de infantil: luns de 16 a 17 horas.
Grupo de 1º a 3º de primaria: luns de 17 a 18.15 horas.
Grupo de 4º a 6º de primaria:  mércores de 17 a 18.30 horas.

O alumnado do grupo de infantil que teña a actividade de inglés a continuación de danza terá que estar na actividade de danza ata o final da clase, para non interromper a dinámica normal da mesma.

LugarGrupo de infantil: Aula de psicomotricidade (con acceso polo patio de columnas).Grupos de primaria: Patio acristalado.
PrezoO custo é de 20 € ao mes. O curso completo ascende a 180 €.
Número de participantes por grupoMínimo de 6 participantes e máximo de 25 participantes por grupo.
Descrición
A actividade e un achegamento ás habilidades básicas do fútbol, onde se traballa técnica individual e pequenos conceptos tácticos acordes á idade d@s nenos@s.
Organiza
Juanjo
Diverpatín
diverpatin@hotmail.com
600 216 836
Horario
Grupo de infantil , 1º e 2º de primaria: luns e mércores de 16.10 a 17.05 horas.
Grupo de 3º a 6º de primaria: luns e mércores de 17.05 a 18.00 horas.

LugarPavillón Lorenzo de la Torre. As crianzas que quedan no comedor baixan desde a escola ata o pavillón acompañados polo/a monitor/a da actividade.
PrezoO custo é de 20 € ao mes. O pagamento farase por trimestre.
Se a crianza combina esta actividade con hockey ou patinaxe, o importe mensual polas dúas actividades será de 20 €.

Número de participantes por grupoMínimo de 8 participantes e máximo de 25 participantes por grupo.
Descrición
Aprende a tocar a guitarra con diferentes niveis de coñecemento.
Organiza
Xavier Mugardos
xavier.mugardos@hotmail.com 
722 142 364
Horario
Xoves de 16.45 a 17.30 horas.

LugarComedor.
PrezoO custo é de 35 € ao mes mais podería variar en relación do número de participantes.
Número de participantes por grupoMínimo de 3 participantes e máximo de 6 participantes por grupo.
Descrición
Esta actividade beneficia a coordinación, mellora a axilidade e o equilibrio.  
Organiza
Juanjo
Diverpatín
diverpatin@hotmail.com
600 216 836
Horario
Luns de 16.15 a 17.30 horas. Pavillón de Vite.
Luns de 17.30 a 18.30 horas. Pavillón de Vite.
Martes de 17 a 18 horas. Pavillón antigo do colexio Junior’s (Roxos)
Martes de 18 a 19 horas. Pavillón antigo do colexio Junior’s (Roxos).
Mércores de 17.30 a 18.30 horas. Pavillón do Seminario Menor (Belvís).
Xoves de 17 a 18 horas. Pavillón antigo do colexio Junior’s (Roxos)
Xoves de 18 a 19 horas. Pavillón antigo do colexio Junior’s (Roxos).
Venres de 16.30 a 17.30 horas. Pavillón antigo do colexio Junior’s (Roxos).
Venres de 17.30 a 18.30 horas. Pavillón antigo do colexio Junior’s (Roxos).

LugarDiversos lugares dependendo do horario.
PrezoO custo é de 20 € ao mes. O pagamento farase por trimestre. Se a crianza combina esta actividade con fútbol sala  ou patinaxe, o importe mensual polas dúas actividades será de 20 €. 
Número de participantes por grupoSen mínimo.
Descrición
As clases inclúen dinámicas de conversa para a aprendizaxe natural da lingua, vídeos, proxectos e actividades adaptadas á idade do alumnado. Cada trimestre notificarase á familia os avances acadados polo estudantado.
Organiza
Marianella Rodríguez
marianella@kith.eu
667 771 730
Horario
Grupo infantil  A: luns e  mércores de 17 a 17.45 horas.
Grupo infantil B: martes e xoves de 17 a 17.45 horas.
Grupo de 1º a 3º de primaria C:  luns e mércores de 17 a 17.45 horas.
Grupo de 1º a 3º de primaria D: martes e xoves de 17 a 17.45 horas.
Grupo  de 4º a 6º de primaria: luns e mércores de 16 a 16.45 horas.

LugarComedor/Aula antiga de conserxaría (con acceso desde o patio de columnas).
PrezoO custo é de 30 € ao mes (dúas sesións semanais).
Número de participantes por grupoMínimo de 8 participantes e máximo de 14 participantes por grupo.
Descrición
Esta actividade adestra diferentes habilidades físicas coma o desenvolvemento motriz, a forza, a velocidade, a coordinación e o equilibrio. Así mesmo, promove a interacción social e fomenta a atención.
Organiza
Javier Rial
compostelajudoclub@gmail.com
615 093 734 
Horario
Grupo infantil  e 1º e 2º de primaria: martes e xoves de 16 a 17 horas.
Grupo de 3º a 6º de primaria: martes e xoves de 17 a 18 horas.

LugarPatio acristalado/Aula de psicomotricidade (patio de columnas).
PrezoO custo é de 21 € ao mes. É necesario pagar a licenza federativa que é de carácter anual. Para a práctica é necesario o traxe.
Número de participantes por grupoMínimo de 8 participantes e máximo de 12 participantes por grupo.
Descrición
Aprenderemos diferentes ritmos e cantigas sempre dende unha ollada respectuosa que defende a igualdade de xénero e a mellora na comunicación, falando a lingua galega mentres imos descubrindo as nosas raíces musicais. 
Para crianzas a partir de 5 anos. Organiza
Jara Ortiz
jaraortiz@gmail.com
Horario
Xoves de 16 a 17 horas.

LugarAula na antiga casa da conserxería (entrada polo patio de columnas).
PrezoO custo é de 20 € ao mes. 
Número de participantes por grupoMínimo de 4 participantes.
Descrición
Trabállanse as cualidades básicas de coordinación motriz e a psicomotricidade. O xogo, a realización de figuras e os exercicios dinámicos axudan melloran a orientación espacial. A través da realización de coreografías con música aumenta o sentido do ritmo e o son. 
Organiza
Juanjo
Diverpatín
diverpatín@hotmail.com
600 216 836
Horario
Grupo de iniciación: luns e mércores de 18 a 19 horas.
Grupo de perfeccionamento: martes e xoves de 18 a 19 horas.

LugarPavillón do CEIP Plurilingue de Vite (Avda. Burgo das Nacións). 
PrezoO custo é de 20 € ao mes. O pagamento farase por trimestre. Se a crianza combina esta actividade con fútbol sala  ou hockey, o importe mensual polas dúas actividades será de 20 €.
É necesario pagar a licenza federativa (55 €) que é de carácter anual. 

Número de participantes por grupoSen mínimo.
Descrición
Os/as nenos/as achéganse á tecnoloxía aprendendo a programar videoxogos e robots básicos, deseñando obxectos 3D e espazos en realidade virtual. Ao tempo, adquiren as competencias básicas no uso do ordenador e do paquete Office. 
Organiza
Rockbotic Galicia
Jorge Penabad
698 126 840 
Horario
Grupo de 1º a 3º de primaria: martes de 16 a 17 horas.
Grupo de 4º a 6º de primaria: xoves de 16 a 17 horas.

LugarAula do paiaso (entrada desde o patio de columnas).
PrezoO custo é de 29 € ao mes. 
Número de participantes por grupoMínimo de 8 participantes e máximo de 14 participantes por grupo.
Descrición
Explora recursos interpretativos para o desenvolvemento da expresión dun xeito activo e dinámico, potenciando a sensibilidade e autocoñecemento.
A partir de 5 anos. 
Organiza
Talía Teatro
info@taliateatro.gal  
Horario
Grupo de 1º a 2º de primaria: mércores de 16 a 17 horas.
Grupo de 3º a 6º de primaria: mércores de 17 a 18 horas.

LugarAula de psicomotricidade (entrada desde o patio de columnas).
PrezoO custo é de 25 € ao mes aínda que pode variar en función do número de participantes.
Número de participantes por grupoMínimo de 3 participantes e máximo de 15 participantes por grupo.
Descrición
Aprendizaxe e perfeccionamento do xadrez. Esta actividade mellora o razoamento matemático, mellora a memoria, axuda á concentración e potencia a creatividade e imaxinación.
A partir de 1º de primaria.
Organiza
Fernando Sánchez
popando@gmail.com
669 505 012
Horario
Martes de 16 a 17 horas.

LugarAula na antiga casa da conserxería (entrada polo patio de columnas).
PrezoO custo é de 18 € ao mes.
Número de participantes por grupoMínimo de 6 participantes e máximo de 16 participantes por grupo.
Descrición
Unha coidada selección de xogos de mesa axudarán ás crianzas a solucionar casos, resolver retos e desafíos, planear en equipo estratexias ou desenvolver estratexias para tentar gañar. Xogando aprenden a respectar a ecoloxía, a diversidade, a inclusión ou a igualdade de xénero. 
Organiza
Xoguetaría Chafarís (Algalia de Arriba)
Cristina e Kiko
info.chafaris@gmail.com
Horario
Grupo infantil A: martes de 16 a 17 horas.
Grupo infantil B: xoves de 16 a 17 horas.
Grupo de primaria A: martes de 16 a 17 horas.
Grupo de primaria B: xoves de 16 a 17 horas.

LugarAula do paiaso (entrada desde o patio de columnas).
PrezoO custo é de 15 € ao mes por sesión semanal ou de 30 € ao mes se se participan en dúas sesións semanais.
Número de participantes por grupoMínimo de 5 participantes e máximo de 15 participantes por grupo.