Comedor

O CEIP López Ferreiro ten cociña propia e posúe o distintivo Slow Food Compostela.

O distintivo Slow Food Compostela. Este selo garante o compromiso social na compra das materias primas, velando en que os produtos sexan de proximidade, posúan indicativos de calidade e sexan ecolóxicos.

A iniciativa, que respecta o ecosistema, defende a biodiversidade e é un compromiso ético dos/as produtores/as, diminúe a pegada ambiental e social. 

Ler máis

Menús equilibrados e alérxenos detectados

Todos os menús son revisados por Emma Enríquez Merayo (Dietista-Nutricionista colexiada n.º GA00039, Farmacéutica Directora de Nutriciona (http://www.nutriciona.es).

Nos menús aparecen sombreados en cor amarela os alérxenos presentes segundo as obrigas de información establecidas no Real decreto 126/2015, de 27 de febreiro e o R(UE) 1169/2011. Ante alerxias ou intolerancias severas cómpre sempre consultar á responsable de cociña. Poderase elaborar un menú adaptado as intolerancias ou alerxias. Pode haber trazas de sulfito debido ao aderezo con vinagre dalgúns pratos ou outros ingredientes.

Horario

De 14.30 a 17.00 horas. Os nenos e nenas poden ser recollidos a partir das 15.30 da tarde.

Inscrición

Se precisas de forma esporádica o servizo de comedor cómpre que avises cun día de antelación. Só en caso de urxencia podes avisar no día.

Podes inscribirte a través do formulario ou chamar por teléfono a Susana (691 899 742), que é a encargada do comedor, ou ao persoal coidador de infantil e primaria (649 294 475).


Prezo

Outros

Os descontos aos irmáns ou ás irmás faráselles só ás familias que non reciben a axuda do concello polo servizo.

Importante

As crianzas de infantil deben traer un mandilón e un cepillo de dentes.

Calquera alerxia ou intolerancia alimentaria debe ser anotada na folla de inscrición, achegando unha copia do informe médico. Xerarase un menú adaptado a cada caso.