Comedor

O CEIP López Ferreiro ten cociña propia e posúe o distintivo Slow Food Compostela.

O distintivo Slow Food Compostela. Este selo garante o compromiso social na compra das materias primas, velando en que os produtos sexan de proximidade, posúan indicativos de calidade e sexan ecolóxicos.

A iniciativa, que respecta o ecosistema, defende a biodiversidade e é un compromiso ético dos/as produtores/as, diminúe a pegada ambiental e social. 

Ler máis

Menús equilibrados e alérxenos detectados

Todos os menús son revisados por Emma Enríquez Merayo (Dietista-Nutricionista colexiada n.º GA00039, Farmacéutica Directora de Nutriciona (http://www.nutriciona.es).

Nos menús aparecen sombreados en cor amarela os alérxenos presentes segundo as obrigas de información establecidas no Real decreto 126/2015, de 27 de febreiro e o R(UE) 1169/2011. Ante alerxias ou intolerancias severas cómpre sempre consultar á responsable de cociña. Poderase elaborar un menú adaptado as intolerancias ou alerxias. Pode haber trazas de sulfito debido ao aderezo con vinagre dalgúns pratos ou outros ingredientes.

Horario

De 14.30 a 17.00 horas. Os nenos e nenas poden ser recollidos a partir das 15.30 da tarde.

Menú actual

Inscrición

Se precisas de forma esporádica o servizo de comedor cómpre que avises cun día de antelación. Só en caso de urxencia podes avisar no día.

Podes inscribirte a través do formulario ou chamar por teléfono a Susana (691 889 742), que é a encargada do comedor, ou ao persoal coidador de infantil e primaria (649 294 475).


Prezo

Outros

Os descontos aos irmáns ou ás irmás faráselles só ás familias que non reciben axuda do concello polo servizo.

Importante

As crianzas de infantil deben traer un mandilón e un cepillo de dentes.

Calquera alerxia ou intolerancia alimentaria debe ser anotada na folla de inscrición, achegando unha copia do informe médico. Xerarase un menú adaptado a cada caso.